تعرفه انبارداری


عوارض و هزینه بندری بر کالا ( و کانتینر )
جدول شماره 13
عوارض و هزینه های بندری بر کالا و کانتینر ( اعم از پر و خالی )
کالا به ازا هر تن کانتینر به ازا هرTEU مبلغ به ریال
کالا
نوع تعرفه
وارداتی . مرجوعی از واردات و کابوتاژی در مقصد
صادراتی و مرجوعی از صادرات
کابوتاژی در مبدا
عوارض بندری بر کالا
کالا
200
-
-
کانتینر پر
1800
-
-
کانتینر خالی
400
-
-
هزینه تخلیه/ بارگیری
در روی اسکله
کالا
2600
2000
600
کانتینر پر
26000
20000
6000
کانتینر خالی
6500
-
1600
عوارض بهداشت بندری
کالا
120
-
10
کانتینر پر
1200
-
100
کانتینر خالی
300
-
30
توضیحات جدول شماره 13 :
الف – عوارض و هزینه های بندری بر کالا و کانتینر اعم از پر و خالی برای رویه ترانزیت داخلی همانند واردات محاسبه ، و رویه های ترانزیت خارجی و ترانشیپ از پرداخت عوارض ( بندری بر کالا و بهداشت بندری ) و هزینه های مندرج در این جدول معاف می باشند .
ب-تعرفه کانتینر های خالی که پس از تخلیه کالای ورودی به کشتی بارگیری و از بندر خارج می شوند مطابق ستون مرجوعی از واردات محاسبه و اخذ می گردد .
ج- در اسکله ها و تاسیسات اختصاصی هزینه تخلیه و بارگیری در روی اسکله وصول نمی گردد ولی عوارض بندری و بهداشت بر کالاهای وارداتی و یا صادراتی بر اساس جدول فوق محاسبه و اخذ می شود .
د-کالاهایی که بصورت کمکهای ارسالی به مناطق مصیبت زده ( ناشی از وقایع غیر مترقبه ) از طریق بنادر کشور وارد می شوند از پرداخت کلیه حقوق ، عوارض و هزینه های بندری مغاف می باشد .
6- بیمه کالا
بیمه کالا جهت کلیه کالاهایی که فاقد بیمه نامه معتبر باشند و یا اعتبار بیمه نامه در مدت مانگاری در بندر به اتمام رسیده باشد . مطابق فرمول زیر به ازای هر ماه محاسبه و وصول می گردد .
حق بیمه محلی =(7/0 تقسیم 1000 ضرب CIF ضرب نرخ ارز)
تبصره 1: در صورتیکه کالا داری بیمه نامه معتبر باشد ، ضروری است شماره بیمه نامه معتبر در زمان تحویل کالا از طریق اظهارنامه اجمالی یا بیمه نامه یا اسناد معتبر دیگر از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به مرجع تحویل گیرنده اعلام گردد.
تبصره 2-در صورتیکه کالای تحویلی به انبارهای بندر به موجب بیمه نامه معتبر که تاریخ صدور آن قبل از ورود کالا باشد بیمه شده باشد تا زمانی که بیمه نامه دارای اعتبار است کالا تحت پوشش آن بوده و برای آن مدت حق بیمه توسط بندر دریافت نمی گردد .
7- دیماند کالا و کانتینر
جدول شماره 14 جدول اخذ دیماند از کالا و کانتینر ( اعم از پر و خالی ) در کلیه بنادر
به ازای هر TEU کانتینر خالی
به ازای هر TEUکانتینر پر
به ازای هر تن کالا
شرح
2000
8000
800
واردات مرجوعی از واردات کابوتاژ و ترانزیت داخلی
1000
4000
400
صادرات مرجوعی از صادرات ، کابوتاژ ، ترانزیت خارجی و ترانشیپ
8- تعرفه اجاره تجهیزات ویژه
جدول شماره 15
تعرفه اجاره جرثقیل های 140 و 550 تن بصورت تناژی جهت تخلیه و بارگیری کالاهای غیر کانتینری بصورت موردی و یکنواخت
هزینه تخلیه یا بارگیری در محوطه برای هر تن به ریال
هزینه تخلیه یا بارگیری از/ به کشتی برای هر تن به ریال
تناژ و نوع کالا / تن
ردیف
611300
611300
کالاهای ترافیکی و ویژه
1
244400
366800
از 10 الی30
2
366800
489000
بیش از 30 الی 60
3
489000
611300
بیش از 60 الی 100
4
586800
782300
بیش از 100 الی 140
5
660000
1100000
بیش از 140 تن
6
توضیحات جدول شماره 15 :
تعرفه کالاهای یکنواخت تا 30 تن به میزان 50% نرخ ردیف 2 جدول فوق می باشد .
تعرفه کالاهای بیش از 30 تن یا ترافیکی ویژه که جهت انجام عملیات ایمننیازبه استفاده از 2 دستگاه جرثقیل دارند به میزان 50% به نرخ های فوق فوق اضافه می گردد.
توضیحات جدول شماره 21:
معافیت کالای ترانشیپ 20 روز می باشد .
با گذشت مدت معافیت ، انبارداری بر اساس کل مدت زمان توقف ( از اولین روز تخلیه در انبار تا آخرین روز نگهداری) و بر اساس نرخ ستون مربوطه محاسبه و اخذ می گردد .
7- تعرفه تخلیه یا بارگیری خودرو از / به داخل کانتینر :
جدول شماره 22
535400
تخلیه و بارگیری هر دستگاه خودرو از / به کانتینر
1242600
مهار یا بازگشایی مهار هر دستگاه خودرو در داخل کانتینر
8-تعرفه خدمات کانتینر های یخچالی :
برای مانیتورینگ کانتینر های یخچالی علاوه بر هزینه THCو انبارداری مربوطه ، هزینه هایی به شرح زیر وصول می شود .
جدول شماره 23
کانتینر 20 فوت یخچالی در محوطه
860000 ریال
در هر 24 ساعت
کانتینر 40 فوت یخچالی در محوطه
1162000 ریال
در هر 24 ساعت
توضیحات جدول شماره 23 :
این خدمات شامل هزینه برق مصرفی ، اتصال و جداسازی از برق ( PLUG&UNPLUG)و کنترل درجه دما نیز می باشد .
ترمینال کانتینر در قبال مشکلات فنی و تعمیراتی کانتینر های یخچالی مسئولیتی ندارد و صرفاً مراتب به خط کشتیرانی یا نماینده آن اطلاع داده می شود .
خدمات اتصال و جداسازی از برق (PLUG &UNPLUG)کانتینرهای یخچالی بر روی عرشه کشتی بنا به درخواست و نیاز به ازا هر کانتینر 37 دلار است .
هزینه جابجایی کانتینر های یخچالی استریپ شده به اماکن نگهداری اختصاصی کانتینر ها به عهده استریپ کننده می باشد .
بخش چهارم :تعرفه های متفرقه
تعرفه خاص مناطق ویژه اقتصادی بندری
الف)تعرفه هزینه خدمات عمومی و زیر بنایی منطقه ویژه اقتصادی بندری
مبلغ 38000 ریال به ازای هر تن کالاهائیکه به منظور غبور از منطقه ویژه اقتصادی بندری وارد بنادر مشمول میشوند .
تبصره 1:کالاهای کابوتاژی و کالاهایی که به منظور استفاده در مناطق ویژه اقتصادی بندری وارد بنادر می شوند و همچنین کالاهای تولیدی مستقر در منطقه ، از پرداخت هزینه موضوع بند "الف" مغاف می باشند .
تبصره 2 : کالاهای ذیل از پرداخت 55% هزینه موضوع بند "الف" معاف می باشند .
1-صادرات (موقت، قطعی، برگشتی ، مجدد و....)
2-ترانشیپ (مستقیم یا غیر مستقیم ) داخلی و خارجی
3- ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث)
تبصره 3: برای محاسبه هزینه های فوق ، کسر تن ، تن محسوب می شود .
ب)تعرفه هزینه تسهیلات مواصلاتی و مهندسی منطقه ویژه اقتصادی بندری
مبلغ 140.000 ریال به ازای هر تن کالای با منشا خارجی اعم از مواد اولیه ، ماشین آلات ، کالاهای واسطه ای ، کمکی و مصرفی و .... که به منظور استفاده و یا بهره برداری وارد منطقه ویژه اقتصادی بندری میشود .
تبصره 1- این تعرفه با صلاحدید سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی بندری مشمول فعالیتهای فنی ، مهندسی و خدماتی و سایر امور مربوطه می گردد .
تبصره 3- برای محاسبه هزینه های فوق ، کسر تن ، تن محسوب می گردد .
عملیات محوطه کانتینری
انجام عملیات تخلیه و بارگیری یا حمل آن در محوطه مشمول تعرفه های ذیل می باشد .
جدول شماره 19
تعرفه عملیات محوطه های اختصاصی کانتینری
40 فوت
20فوت
شرح
690000
460000
از CYبه مارشالینگ یا رد ریلی یا محوطه های اختصاصی و بالعکس
حمل
345000
230000
در داخل محوطه ها
"
517500
345000
بین محوطه ها
"
345000
230000
از/به کفی و کشنده
برای هر عمل تخلیه و بارگیری در داخل یا خارج از محوطه
575000
402500
از/به واگن(فقط داخل محوطه های ریلی )
"
توضیحات شماره جدول 19 :
هیچ یک از محوطه های اختصاصی (از جمله محوطه های ریلی ) مجاز به دریافت هزینه های جابه جایی های مضاعف کانتینر در داخل محوطه نمی باشند مگر آنکه این جابه جایی ها بر اساس درخواست صاحبان کالا و یا برای انجام امور کمرکی صورت پذیرد .
3-استفاده از تجهیزات ویژه :
برای استفاده از وایر ، زنجیر و سایر وسایل مشابه اضافه جهت جابجایی ، تخلیه و بارگیری کانتینر 51 دلار علاوه بر تعرفه مربوط به THCدریافت می شود .
4-کانتینرهای سنگین وزن :
در مورد تخلیه ، بارگیری و جابجایی کانتینرهای سنگین وزن ، فقط وسایل مجاز و ویژه بندری به کار گرفته خواهند شد و کلیه هزینه های آن بر اساس کارکرد تجهیزات ویژه برابر با تعرفه های توافقی دریافت می شود .
5-استریپ کانتینر ها :
1-5- عملیات استریپ کامل کانتینرهای FCLبنا بر درخواست صاحب کالا انجام شده و پرداخت هزینه آن نیز بر عهده وی می باشد . هزینه استریپ کامل کانتینرهای FCL20فوت 2530000 ریال و 40 فوت 3520000 ریال به ازا هر دستگاه می باشد .
و- تعرفه انبارداری کانتینر
جدول شماره 17
تعرفه انبارداری کانتینر وارداتی ، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات
در مناطق عادی ، آزاد ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور بازای هر روز
40 فوت
20 فوت
مدت انبارداری
خالی
پر
خالی
پر
معاف
معاف
معاف
معاف
از روز 1-5
62700
125400
30700
62700
از روز 1-10
78200
156500
39300
78200
از روز 1-20
85800
171400
47400
93400
از روز 1-30
97800
185800
68400
107600
از روز1-60
117400از
215200
78100
136900
از روز1-90
137000
273800
97800
195600
از روز 91 به بعد
توضیحات جدول شماره17:
در تعرفه انبارداری کانتینرهای بنادر جنوبی حاوی محمولات صادراتی و مرجوعی از صادرات 25% ، ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی به میزان 50% جدول فوق تخفیف داده می شود .
2- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بنادر شمالی نسبت به جدول فوق :
1-2) واردات ، ترانزیت داخلی ، مرجوعی از واردات به میزان 75%
2-2)صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان 80%
2-3) ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث) و ترانشیپی خارجی به میزان 85%
3- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بندر چابهار نسبت به جدول فوق :
3-1-واردات ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات به میزان 75%
2-3- صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان 5/87 %
3-3 ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی به میزان 5/87%
تعرفه انبارداری کانتینر OUT OF GAGE در کلیه بنادر کشور :
1-4- واردات، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات به میزان 2 برابر جدول فوق
2-4 صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان 1.5 برابر جدول فوق
3-4 ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی همانند جدول فوق.
و- تعرفه انبارداری کانتینر
جدول شماره 17
تعرفه انبارداری کانتینر وارداتی ، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات
در مناطق عادی ، آزاد ویژه اقتصادی بنادر جنوبی کشور بازای هر روز
40 فوت
20 فوت
مدت انبارداری
خالی
پر
خالی
پر
معاف
معاف
معاف
معاف
از روز 1-5
57000
114000
27900
57000
از روز 6-10
71100
142300
35700
71100
از روز 11-20
78000
155800
43100
84900
از روز21-30
88900
168900
62200
97800
از رو31-60
106700
195600
71000
124400
از روز61-90
124500
248900
88900
177800
از روز 91 به بعد
توضیحات جدول شماره17:
در تعرفه انبارداری کانتینرهای بنادر جنوبی حاوی محمولات صادراتی و مرجوعی از صادرات 25% ، ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی به میزان 50% جدول فوق تخفیف داده می شود .
2- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بنادر شمالی نسبت به جدول فوق :
1-2) واردات ، ترانزیت داخلی ، مرجوعی از واردات به میزان 75%
2-2)صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان 80%
2-3) ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث) و ترانشیپی خارجی به میزان 85%
3- تخفیفات تعرفه انبارداری کانتینر در بندر چابهار نسبت به جدول فوق :
3-1-واردات ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات به میزان 30%
2-3- صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان 48 %
3-3 ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی به میزان 65%
تعرفه انبارداری کانتینر OUT OF GAGEدر کلیه بنادر کشور :
1-4- واردات، ترانزیت داخلی و مرجوعی از واردات به میزان 2 برابر جدول فوق
2-4 صادرات و مرجوعی از صادرات به میزان 1.5 برابر جدول فوق
3-4 ترانزیت خارجی ( به کشور ثالث ) و ترانشیپی همانند جدول فوق.