نحوه محاسبات هزینه های گمرکی


نحوه محاسبات لازم در اظهارنامه گمرکی برای تعیین حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده و عوارض کالاهای وارداتی در سال 1396

ابتدا محاسبه ارزش سیف کالا یا همان ارزش گمرکی (مبلغ ارزی کالا ضربدر نرخ ارز اعلامی توسط گمرک بعلاوه هزینه بیمه کالا)
ارزش سیف ضربدر تعرفه گمرکی کالا بر اساس کتاب قانون صادرات و واردات سال 1396 و تعیین حقوق گمرکی
مجموع ارزش سیف کالا و حقوق گمرکی ضربدر 4 % و تعیین مالیات
مجموع ارزش سیف کالا و حقوق گمرکی ضربدر 9% و تعیین عوارض
جمع حقوق گمرکی و مالیات و عوارض و تعیین مبلغ قابل پرداخت به گمرک
حقوق گمرکی + مالیات +عوارض = جمع مبالغ قابل پرداخت به گمرک